INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

BEH BUČINY

V súlade s Nariadením[1] a v spojení so Zákonom o ochrane osobných údajov[2] prevádzkovateľ spoločnosť KRONOSPAN,  s.r.o., so sídlom Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen, IČO: 36 059 323, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8264/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje s cieľom organizačného zabezpečenia športového podujatia BEH BUČINY.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa  a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v prílohe tohto vyhlásenia.

Každá fyzická osoba, ktorá sa registruje do súťaže prostredníctvom webu alebo priamo na mieste je pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

I. Účely spracúvania osobných údajov, lehoty uchovávania, právny základ

 

1.1 Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia organizácie športového podujatia BEH BUČINY (ďalej len „športové podujatie). Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobu a Prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou podmienkou pre účasť na športovom podujatí BEH BUČINY. Neposkytnutie osobných údajov na tento účel môže mať za následok vašu neúčasť na športovom podujatí (nebudete zaradený do súťaže).

V prípade, ak sa registruje fyzická osoba, mladšia ako 15 rokov, zmluvný vzťah je uzatvorený s jej zákonným zástupcom, o ktorom sú spracúvané osobné údaje, vrátane telefónu a e-mailu (overenie registrácie maloletej osoby).

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretej strane – spoločnosti zabezpečujúcej oficiálne meranie výsledkov, ktoré zabezpečuje prostredníctvom certifikovaného meracieho zariadenia a zaradenie účastníkov do kategórií (okrem údajov týkajúcich sa zákonného zástupcu).  

Osobné údaje súťažiacich budú v primeranom rozsahu zverejnené (štartovné číslo, meno, umiestnenie, mesto, dosiahnutý čas) s cieľom informovať účastníkov športového podujatia ako aj divákov o výsledkoch, vrátane priebežných výsledkov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od uskutočnenia športového podujatia.

 

1.2 Je v oprávnenom záujme Prevádzkovateľa vyhotoviť audiovizuálny záznam a/alebo fotografie z podujatia, ktoré môžu byť zverejnené na webe BEH BUČINY a/alebo na sociálnych sieťach, s cieľom dokumentovať činnosť spoločnosti a prezentovať športové podujatie a informovať širokú verejnosť o činnosti Prevádzkovateľa, budovať dobré meno Prevádzkovateľa a prispievať tak k ekonomickému rastu spoločnosti. 

Vaše osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu trvania oprávneného záujmu, resp. po dobu existencie spoločnosti.

 

1.3 Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje spracúvať s cieľom obhajovania a uplatňovania svojich práv, na základe účelu, ktorý je zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania podľa čl. 6 ods. 4 Nariadenia, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa, v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ktorý oprávňuje Prevádzkovateľa spracúvať na tento účel aj osobitnú kategóriu osobných údajov. V tomto prípade to s najväčšou pravdepodobnosťou budú údaje týkajúce sa vášho zdravia.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, prešetrenia podnetu a/alebo jeho vybavenia.  

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane zabezpečujúcej právnu alebo inú podporu.  

 

1.4 Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje s cieľom plnenia zákonnej povinnosti, zabezpečiť vybavenie žiadosti dotknutej osoby v súlade s Nariadením.

Poskytnutie osobných údajov s cieľom zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu dotknutej osoby je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť riadne vybaviť žiadosť dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a môžu byť poskytnuté tretej strane zabezpečujúcej odbornú podporu v oblasti ochrany osobných údajov a/alebo právnu podporu.   

 

1.5. O účastníkoch podujatia, ktorí budú hradiť administratívny poplatok pri registrácii na športové podujatie na mieste a o účastníkoch, ktorým bude odovzdaná cena v podobe finančnej odmeny, budú spracúvané osobné údaje na účely plnenia zákonných povinnosti Prevádzkovateľa súvisiacich so zabezpečením Účtovníctva, podľa zákonov o účtovníctve, o dani z pridanej hodnoty, Občianskeho zákonníka, o daniach z príjmov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov a budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a audítorovi.

II. Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.