ŠTATÚT PRETEKOV

KRONO RUN - BEH BUČINY

1. ORGANIZÁTOR PRETEKOV
a) Hlavný organizátor: KRONOSPAN, s.r.o.

2. ČO JE BEH BUČINY
Beh Bučiny je tretí najstarší pretek na Slovensku. Jeho cieľom je podporovať zdravý životný štýl a motivovať jeho účastníkov k tomu aby si uvedomovali hodnoty vlastného zdravia.

3. TERMÍN PRETEKOV
Beh Bučiny sa uskutoční dňa 16.09.2023

4. MIESTO KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ pretekov bude situovaný za križovatku ZŠ J. Alexyho – Sekierska dolina. Trať povedie asfaltovou cestou do Sekierskej doliny a späť.
b) Trať v celej svojej dĺžke pokračuje po asfaltovej ceste a po dosiahnutí 2,5 km alebo 5 km smerom naspäť. Rozdelená je na kratší a dlhší variant podľa zvolenej kategórie.
c) Trať je s miernym nárastom výšky cca 132,2 m.

5. PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV PRETEKOV
Prezentácia účastníkov pretekov sa uskutoční dňa 16.09.2023 o 8:00 hod. v priestoroch ZŠ J. Alexyho.

6. PODMIENKY PRETEKOV
a) Do pretekov sa môže účastník zapojiť odoslaním prihlášky prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke: www.misosport.sk, alebo najneskôr v deň pretekov počas registrácie pred zahájením pretekov na mieste konania.
b) Do pretekov sa môže prihlásiť účastník z ktorejkoľvek krajiny vo veku od 6 rokov.
c) Účastníci, ktorí sa prihlásia v termíne do 14.09.2023 platia štartovné 8 EUR.
d) Účastníci, ktorí sa prihlásia po tomto termíne alebo v deň pretekov platia štartovné vo výške 15 EUR.

7. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
a) Každý účastník je povinný sa pred pretekom oboznámiť so súťažnými pravidlami. Pokiaľ účastník pravidlám nerozumie, je povinný požiadať o ich vysvetlenie organizátora pretekov ešte pred štartom.
b) Účastníci pretekajú podľa organizačných pokynov a smerníc tohto behu.
c) Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní podriadiť sa pokynom hlavného rozhodcu, organizátora a lekára. Akékoľvek pokyny týchto osôb dané ústne alebo písomne tesne pred pretekom alebo počas neho, majú prednosť pred pravidlami napísanými v tomto štatúte.
d) V prípade, ak je účastník svedkom nehody a zranenia, ktoré si vyžaduje lekársku pomoc, nemôže pokračovať v preteku ďalej, kým sa k takémuto prípadu nedostaví niekto z organizátorov pretekov.

e) Účastník pretekov má právo na protest proti priebehu a výsledkom súťaže. Protest musí účastník uplatniť u hlavného rozhodcu najneskôr do 15 minút po skončení preteku. Za podanie protestu sa platí poplatok 10 EUR. Ak sa protest účastníka ukáže ako dôvodný, bude poplatok účastníkovi vrátený.

8. VÝSLEDKY A HODNOTENIE
a) Beh Bučiny bude v roku 2023 vyhodnocovaný v siedmich kategóriách, a to:

A. muži                             10 000 m,   (od 18 do 39 rokov),
B. muži                             10 000 m,   (od 40 rokov),
C. muži                               5 000 m,   (nad 50 rokov),
D. ženy                                5 000 m,   (od 18 - 39 rokov),
G. ženy                                5 000 m,   (od 40 rokov),
E. dorast chlapci                 5 000 m,   (od 6 do 17 rokov),
F. dorast dievčatá                5 000 m,   (od 6 do 17 rokov).

b) Meranie času účastníkov sa bude uskutočňovať na základe elektronického čipu, ktorý bude mať každý účastník umiestnený v jeho číselnom označení, ktoré mu bude pridelené a odovzdané v deň pretekov.

9. CENY PRE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV
a) Ceny pre účastníkov pretekov sú pre rok 2023 stanovené nasledovne:

1. až 7. miesto v každej z kategórii – vecné ceny,

BONUSOVÁ CENA – finančná odmena pre prvých troch účastníkov pretekov v každej kategórii, ktorí dobehnú do cieľa a ktorí sú zároveň občanmi Slovenskej republiky. Cieľom bonusovej ceny je podporiť občanov Slovenskej republiky v budovaní aktívnych športových návykov a tak prispieť k podpore ich zdravia a aktívneho životného štýlu.

b) Každý účastník pretekov získa prezent a občerstvenie po absolvovaní preteku.
c) Finančné ceny sú brutto a organizátor nezodpovedá za prípadne poplatky a dane, ktorým môže finančná cena podliehať.

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA
a) V prípade, že v danej kategórii pretekov budú prihlásení menej ako štyria účastníci, uvedená kategória sa neuskutoční a nebude vyhodnotená.
b) Rozhodujúci pre zaradenie do kategórie je rok narodenia.
c) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť preteky najmä z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, pričom účastníci nemajú žiaden nárok na vrátenie zaplateného štartovného.
d) Organizátor nezodpovedá za žiadne škody na zdraví či majetku, ktoré vzniknú účastníkom pretekov v dôsledku účasti na preteku či v súvislosti s ním.